Zwroty i Reklamacje

Odstąpienie od umowy i zwrot towaru 

1. Kupujący konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sklepem w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny,

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni – od dnia w którym konsument wszedł w posiadanie towaru, lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument musi poinformować nas:
[WINDSOFT – Jakub Bartkiewicz – TIENS Profilaktyka Zdrowotna,  e-mail: kontakt@chimed.pl]
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia
(np. pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Wzór formularza jest dostępny pod adresem internetowym:  FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania
przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. SKLEP informuje konsumenta o treści art. 38 p. 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4. Skutki odstąpienia od umowy:

a) W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali  nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

b) Będą Państwo musieli ponieść tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
Towary oferowane do sprzedaży w Sklepie ze względu na swój charakter mogą zostać wysłane zwyczajnie pocztą;
koszt odesłania może zostać oszacowany przez konsumenta w oparciu o cennik krajowy na usługi powszechne Poczty Polskiej jeszcze przed zawarciem umowy na odległość.
Termin zostaje dotrzymany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni od zgłoszenia odstąpienia.
Prosimy odesłać nam towar na adres pocztowy:
Jakub Bartkiewicz, ul. Powstańców Wlkp. 12, 62-002 Suchy Las

c) Odsyłane towary powinny być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.  Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towarów wynikające z korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne  do stwierdzenia charakteru, cech, właściwości i funkcjonowania towarów.

d) Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej  transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku w związku z tym zwrotem  Konsument nie ponosi kosztów.

REKLAMACJE

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i naszą etyką dostarczamy towary wolne od wad.

2. Kupujący – konsument ma prawo zwrócić towar w Trybie Reklamacji (niezgodność towaru z umową lub wada towaru)

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową lub wady tego towaru przed upływem okresu odpowiedzialności SKLEPU – konsument może żądać nieodpłatnej naprawy lub wymiany towaru. Gdyby te żądania okazały się niemożliwe, wymagały nadmiernych kosztów albo narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, to konsument może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy i żądać zwrotu pieniędzy. Podobną sytuację mamy w przypadku gdy sprzedawca nie zdoła uczynić zadość żądaniu naprawy lub wymiany w odpowiednim czasie.
Konsument zobowiązany jest poinformować o Reklamacji SKLEP pocztą e-mail: kontakt@chimed.pl , składając zawiadomienie i załączając szczegółowy opis reklamacji.
W zawiadomieniu wskazane zostaną: 1) imię i nazwisko oraz adres zgłaszającego, 2) określenie reklamowanego towaru oraz opis niezgodności i termin w jakim została stwierdzona, 3) żądanie reklamującego, 4) datę wniesienia reklamacji, 5) dowolny dowód potwierdzający zakup towaru w SKLEPIE 6) zgodę na przetwarzanie przez SKLEP adresu e-mail zgłaszającego

4. Towar reklamowany wraz z opisem reklamacji należy wysłać na adres do korespondencji SKLEPU:
Jakub Bartkiewicz,  62-002 Suchy Las, ul. Powstańców Wlkp. Nr 12 

5. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne spowodowane z winy klienta. 

6. W przypadku uznania zasadności Reklamacji, towar zostanie naprawiony lub wymieniony, a jeśli nie będzie to możliwe, sklep zwróci nabywcy równowartość jego ceny. 

7. Podstawą przyjęcia zwrotu towaru w Trybie Reklamacji jest wykazanie w dowolny sposób zawarcia umowy ze SKLEPEM.

8. SKLEP nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Koszty związane z odesłaniem reklamowanego produktu zwracane są niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.

Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Sklepem, a Kupującym, lub w związku z nimi, będą przedmiotem mediacji. Gdyby w terminie 30 dni od wyznaczenia mediatora lub w innym dodatkowym terminie, uzgodnionym przez strony, mediacja nie doprowadziła do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *