Regulamin

§1

Postanowienia ogólne

1. Portal „TIENS Profilaktyka Zdrowotna” znajdujący się w Internecie pod adresem: www.chimed.pl prowadzony jest przez firmę WINDSOFT – Jakub Bartkiewicz – zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP pod adresem:
62-002 Suchy Las,
ul. Powstańców Wlkp. Nr 12 ,  NIP: 777-263-96-80, REGON 300430808.
Portal TIENS Profilaktyka Zdrowotna prowadzi prezentację i sprzedaż:
– produktów do suplementacji diety,
– urządzeń z zakresu wellness,
– ekologicznych produktów kosmetycznych
Oferujemy i dostarczamy wyłącznie certyfikowane produkty najwyższej jakości, bez wad.
Sprzedaż detaliczna prezentowanych produktów jest realizowana za pośrednictwem SKLEPU .
SKLEP prowadzi sprzedaż wysyłkową wyłącznie na terenie Polski.

Kontakt ze SKLEPEM, możliwy jest poprzez formularz kontaktowy, kontakt telefoniczny tel. (+48) 607387657, lub adres e-mail – poczta e-mail: kontakt@chimed.pl,  podane na stronie Portalu, oraz listownie na wskazany wyżej adres.

2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest zapoznanie się z treścią Regulaminu, oraz akceptacja postanowień Regulaminu przez Klienta.

4. Produkty dostępne w SKLEPIE są wolne od wad fizycznych i prawnych.

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączania ani ograniczania jakichkolwiek praw Klienta – będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2

Składanie Zamówienia

1. Zamówienie składa się wyłącznie poprzez koszyk i formularz rejestracyjny – dostępne na stronie internetowej SKLEPU: http://chimed.pl/sklep/ – przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia i dokonania zakupu, Kupujący umieszcza wybrane produkty w wirtualnym koszyku, który umożliwia agregację wybranych produktów przed ich zakupem, poprzez ich dodawanie lub usuwanie z koszyka, oraz przeliczanie wartości towarów w koszyku i kosztów dostawy. Po ostatecznym wyborze produktów Kupujący zostaje skierowany do formularza udostępnionego na stronie internetowej Sklepu – służącego do składania zamówień w SKLEPIE.
Dokonanie zakupu wymaga podania przez Kupującego danych osobowych. Zbierane w formularzu dane służą wyłącznie do obsługi transakcji.
Kupujący podając dane osobowe w trakcie składania zamówienia potwierdza, iż dane te są zgodne z prawdą.
Kupujący ma prawo do wglądu w dane, ich uaktualniania lub usuwania.

Umieszczenie produktów w koszyku i wypełnienie formularza rejestracyjnego, stanowi dla Sklepu potwierdzenie przez Kupującego otrzymania oferty złożonej w postaci elektronicznej, tj. ogłoszonej na stronie internetowej:  www.chimed.pl/sklep/. 
Kupujący po zaakceptowaniu zasad Regulaminu, oraz zapisów w formularzu zamówienia, składa zamówienie poprzez naciśnięcie ikony:  “Złóż zamówienie”.
Te czynności Kupującego, stanowią dla Sklepu oświadczenie woli o przyjęciu oferty, oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia  – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych  i stanowią podstawę do rozpoczęcia procedury realizacji zamówienia.

3.  Jeżeli formularz rejestracyjny zostanie wypełniony nieprawidłowo, to takie zamówienia nie będą realizowane

4. Zamówienie może złożyć wyłącznie osoba, która ukończyła 18 lat.

5. Zakupione produkty są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

6 . SKLEP potwierdza przyjęcie zamówienia pocztą elektroniczną (e-mailem) lub telefonicznie.

7. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie SKLEPU: zamieszczone przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, oraz w Regulaminie SKLEPU.

8. Dla oferowanych i dostarczanych przez SKLEP produktów do suplementacji diety oraz ekologicznych produktów kosmetycznych obowiązuje gwarancja Producenta w zakresie opublikowanej charakterystyki towaru oraz jego cech – w okresie przydatności do użycia – podanym na opakowaniu towaru.
Urządzenia wellness objęte są 12- miesięczną gwarancją.

§3

Usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach SKLEPU

SKLEP świadczy dla klienta usługi elektroniczne, w rozumieniu przepisów ustawy
o świadczeniu usług elektronicznych – w zakresie:
– dokonywania z klientem czynności on-line zmierzających bezpośrednio do uzgodnienia
warunków umowy i dostawy,
– umożliwiania rejestracji i założenia konta,
– przesyłania klientowi oczekiwanych informacji dotyczących oferowanych produktów,
– przesyłania klientowi niezbędnych informacji związanych z obsługą zamówienia,

Istotne informacje dotyczące warunków świadczenia usług drogą elektroniczną:

– Do zawarcia umowy sprzedaży w SKLEPIE nie jest konieczne stworzenie konta użytkownika.

– Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się SKLEP:
dostęp do internetu i dowolnej przeglądarki internetowej, posiadanie własnego adresu poczty elektronicznej, posiadanie czytnika i przeglądarki plików PDF
(istnieje możliwość pobrania bezpłatnego programu Adobe Acrobat Reader DC pod adresem: https://acrobat.adobe.com/pl/pl/acrobat/pdf-reader.html)

– Zakazuje się klientom SKLEPU dostarczania treści o charakterze bezprawnym (dotyczy treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich).
Np. komentarzy zamieszczanych przez klienta 
po dokonanym zakupie w opiniach o sprzedawcy, które ze względu na swoją treść naruszają dobra osobiste sprzedawcy lub innych klientów sklepu.

– W przypadku problemów z działaniem systemu informatycznego SKLEPU, reklamacje prosimy zgłaszać poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie SKLEPU
lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@projektodajnia.pl

§4

Płatności

1. Ceny produktów prezentowane w SKLEPIE są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
Ceny nie zawierają kosztów transportu.

2. Kupujący podczas składania zamówienia, ma do wyboru następujące formy płatności za towar zamówiony w SKLEPIE:

a)  płatność z góry (przelewem bankowym), lub płatność z góry (przez system Przelewy24)

b)  płatność przy odbiorze (za pobraniem)

3. Ceny przesyłek określone są podczas składania zamówienia oraz w cenniku dostawy.

4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
W przypadku płatności z góry, na zapłatę Kupującego czekamy 4 dni licząc od daty złożenia zamówienia.
Po tym terminie zawarta umowa wygasa.

§5

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar  Sklep wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej  (szybkie przesyłki ubezpieczone)

2. Czas i koszty dostawy określono w zakładce:  CZAS I KOSZTY DOSTAWY

§6

Odstąpienie od umowy i zwrot towaru 

1. Kupujący konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny,

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni – od dnia w którym konsument wszedł w posiadanie towaru, lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument musi poinformować nas:
[WINDSOFT – Jakub Bartkiewicz – TIENS Profilaktyka Zdrowotna,  e-mail: kontakt@chimed.pl]
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia
(np. pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Wzór formularza jest dostępny pod adresem internetowym:  FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania
przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. SKLEP informuje konsumenta o treści art. 38 p. 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4. Skutki odstąpienia od umowy:

a) W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali  nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

b) Będą Państwo musieli ponieść tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
Towary oferowane do sprzedaży w Sklepie ze względu na swój charakter mogą zostać wysłane zwyczajnie pocztą;
koszt odesłania może zostać oszacowany przez konsumenta w oparciu o cennik krajowy na usługi powszechne Poczty Polskiej jeszcze przed zawarciem umowy na odległość.
Termin zostaje dotrzymany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni od zgłoszenia odstąpienia.
Prosimy odesłać nam towar na adres pocztowy:
Jakub Bartkiewicz, ul. Powstańców Wlkp. 12, 62-002 Suchy Las

c) Odsyłane towary powinny być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.  Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towarów wynikające z korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne  do stwierdzenia charakteru, cech, właściwości i funkcjonowania towarów.

d) Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej  transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku w związku z tym zwrotem  Konsument nie ponosi kosztów.

 §7

REKLAMACJE

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i naszą etyką dostarczamy towary wolne od wad.

2. Kupujący – konsument ma prawo zwrócić towar w Trybie Reklamacji (niezgodność towaru z umową lub wada towaru)

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową lub wady tego towaru przed upływem okresu odpowiedzialności SKLEPU – konsument może żądać nieodpłatnej naprawy lub wymiany towaru. Gdyby te żądania okazały się niemożliwe, wymagały nadmiernych kosztów albo narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, to konsument może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy i żądać zwrotu pieniędzy. Podobną sytuację mamy w przypadku gdy sprzedawca nie zdoła uczynić zadość żądaniu naprawy lub wymiany w odpowiednim czasie.
Konsument zobowiązany jest poinformować o Reklamacji SKLEP pocztą e-mail: kontakt@chimed.pl , składając zawiadomienie i załączając szczegółowy opis reklamacji.
W zawiadomieniu wskazane zostaną: 1) imię i nazwisko oraz adres zgłaszającego, 2) określenie reklamowanego towaru oraz opis niezgodności i termin w jakim została stwierdzona, 3) żądanie reklamującego, 4) datę wniesienia reklamacji, 5) dowolny dowód potwierdzający zakup towaru w SKLEPIE 6) zgodę na przetwarzanie przez SKLEP adresu e-mail zgłaszającego

4. Towar reklamowany wraz z opisem reklamacji należy wysłać na adres do korespondencji SKLEPU:
Jakub Bartkiewicz,  62-002 Suchy Las, ul. Powstańców Wlkp. Nr 12 

5. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne spowodowane z winy klienta. 

6. W przypadku uznania zasadności Reklamacji, towar zostanie naprawiony lub wymieniony, a jeśli nie będzie to możliwe, sklep zwróci nabywcy równowartość jego ceny. 

7. Podstawą przyjęcia zwrotu towaru w Trybie Reklamacji jest wykazanie w dowolny sposób zawarcia umowy ze SKLEPEM.

8. SKLEP nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Koszty związane z odesłaniem reklamowanego produktu zwracane są niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.

§8

Ochrona prywatności i danych osobowych

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie prywatności oraz ochronę danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane przez Kupującego, przetwarzane przez Sklep, są chronione i przetwarzane w celu i zakresie określonym w  Ustawie z dnia 29.08.1997 “O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz.883), a od 25 maja 2018 roku również zgodnie z RODO – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jednocześnie zgodnie z Rozporządzeniem RODO informujemy o przysługujących Konsumentowi w tym zakresie prawach:
1. Do złożenia skargi do organów nadzorczych – w Polsce jest to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), a od 25 maja 2018 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych.
2. Do wyrażenia świadomej zgody na gromadzenie i przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach realizacji i obsługi Twojego Zamówienia. Zgoda musi zostać potwierdzona w formie jednoznacznej czynności potwierdzającej, np. przez zakreślenie pustego okienka w formularzu Zamówienia na stronie internetowej.  Zgoda nie może mieć charakteru uniwersalnego, a więc nie można wykorzystać jednej zgody udzielonej przez osobę fizyczną na określonym etapie relacji biznesowych
jako zgody na przetwarzanie danych osobowych w inny sposób lub w innym celu. Dla różnych operacji przetwarzania danych wymagane są osobne zgody.
3. Do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
4. Do uzyskania dostępu do Twoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) przez firmę, a także wszelkie strony trzecie, które uzyskały do nich dostęp.
5. Do uzyskania informacji o zastosowaniu do danych osobowych automatycznych systemów przetwarzania (w tym do profilowania).
6. Do sprzeciwu wobec określonych rodzajów przetwarzania, np. do celów marketingu bezpośredniego lub do podejmowania decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
7. Do uzyskania informacji o tym, jak długo dane będą przechowywane.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Niezbędny okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku
prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie
przez okres niezbędny do:
a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administracji Sklepu
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom  ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w Sklepie.

I. Administrator danych osobowych Sklepu

Administratorem danych osobowych Sklepu  [ dalej Sklep ], czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

WINDSOFT – Jakub Bartkiewicz – adres do korespondencji: 62-002 Suchy Las, ul. Powstańców Wlkp. Nr 12 ,
NIP: 777-263-96-80, REGON 300430808

Administrator zarejestrował u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej GIODO) zbiór danych o nazwie  „Klienci sklepu internetowego www.chimed.pl”

II. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Administrator wdrożył w Sklepie politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

Dostęp do Twoich danych osobowych, ma tylko obsługa  Sklepu, która została przeszkolona zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisała  stosowne zobowiązania do ich ochrony.

System IT Sklepu spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) 

Sklep dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

III.   Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?

A. Rejestracja

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w Sklepie , dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia.

Zarejestrowany klient po zalogowaniu, ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany w Sklepie klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać swoje dane.

W trakcie rejestracji prosimy o:

  1. imię i nazwisko – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
  2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;
  3.  e-mail – niezbędny do logowania do Sklepu i komunikacji związanej z korzystaniem ze Sklepem
  4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez  przewoźników), oraz  do ewentualnej komunikacji związanej z realizacją zamówienia

Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez Sklep i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.

B. Złożenie zamówienia

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

1. imię i nazwisko  – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji,  lub przy składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

1. imię i nazwisko  osoby odbierającej – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;

2. adres dostawy (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

3. numer telefonu odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez Sklep,  oraz  następujące podmioty –  w podanym poniżej zakresie:

imię i nazwisko, adres, telefon – wskazane jako adres dostawy – przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety / listu przewozowego / będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki.

IV. Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na Sklep

A. Serwer Sklepu

System informatyczny, z którego korzysta Sklep  automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem,  z którego korzystasz łącząc się z Sklepem. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czyli adres wejścia na Sklep i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji Sklepu  w celu zapewnienia  jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi osobowymi podanymi przez Ciebie – o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

B. Sklep (cookies)

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, globalnych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych – co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

„Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Sklep  wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia Sklepowi  rozpoznania Ciebie i dostosowania Sklepu do Twoich potrzeb.

Sklep  wykorzystuje „cookies”  do:

1. zapamiętania zalogowania – „cookies sesyjne” (sesja trwa typowo 30 minut)

2. zapamiętania zawartości Twojego koszyka – „cookies stałe” (sesja trwa 30 dni)

3. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania Sklepu – „cookies stałe”  (sesja trwa 30 dni)

4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania Sklepu

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym (Twoim komputerze). Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz  zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową.  Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików „cookies” pochodzących ze Sklepu nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w Sklepie  chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka. Informację o tym jak to zrobić, znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

C. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Sklep  źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi podanymi przez Ciebie – o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików „cookies” możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w Sklepie chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

D. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez Sklep  oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi przez Ciebie – o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies,  możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania Sklepu.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w Sklepie chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów Sklepu

Sklep  bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w Sklepie  linków do innych stron internetowych. Sklep nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

VI. Udostępnianie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Sklep  dane takie udostępni.  Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

VII. Kontakt

Sklep  kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila,  a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, oraz w przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu: 607387657  lub e-mail  kontakt@chimed.pl

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:
WINDSOFT Jakub Bartkiewicz – adres do korespondencji: 62-002 Suchy Las, ul. Powstańców Wlkp. Nr 12

§9

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Portalu „TIENS Profilaktyka Zdrowotna”   (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody.

§10

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem SKLEPU, jest powszechnie dostępny na stronie internetowej www.chimed.pl.  Kupujący może go utrwalić w pamięci swojego komputera.

2. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Sklepem, a Kupującym, lub w związku z nimi, będą przedmiotem mediacji. Gdyby w terminie 30 dni od wyznaczenia mediatora lub w innym dodatkowym terminie, uzgodnionym przez strony, mediacja nie doprowadziła do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym.

3. Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 524/2013 informujemy, że:

„Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę
np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/“